Tag Archives: công nghệ

Trong khi thực tế ảo (VR) tạo ra một thế giới 3D không gắn liền với hiện thực thì thực tế ảo tăng cường (AR) mang tới không gian trực tiếp hoặc gián tiếp về một môi trường có thực, thế giới thực được tăng cường bởi đầu vào cảm giác do máy tính tạo […]